AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3

SCERT AP 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3 Textbook Exercise Questions and Answers.

AP State Syllabus 6th Class Maths Solutions 4th Lesson పూర్ణసంఖ్యలు Exercise 4.3

ప్రశ్న 1.
కింది పూర్ణ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖ సహాయంతో కలపండి.
అ) 7 + (-6)
ఆ) (-8) + (-2)
ఇ) (-6) + (-5) + (+2)
సాధన.
అ) 7 + (-6)
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3 1
∴ 7 + (-6) = 1

ఆ) (-8) + (-2)
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3 2
∴ (-8) + (-2) = -10

ఇ) (-6) + (-5) + (+2)
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3 3
∴ (-6) + (-5) + (+2) = -6 -5 + 2 = -9

ప్రశ్న 2.
కింది పూర్ణ సంఖ్యలను సంఖ్యారేఖ ఉపయోగించకుండా కలపండి.
అ) 10 + (-3)
ఆ) -10 + (+16)
ఇ) (-8) + (+8)
సాధన.
అ) 10 + (-3)
10 + (-3) = 7 + 3 + (-3) = 7 + (3 + (-3))
= 7 + 3 – 3 = 7 + 0
∴ 10 + (-3) = +7

ఆ) -10 + (+16)
-10 + (+16) = – 10 + 10 + 6 = (-10 + 10) + 6
= 0 + 6
∴ – 10 + (+16) = + 6

ఇ) (-8) + (+8)
-8 + (+8) = -8 + 8 = 0
∴ – 8 + (+8) = 0

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 4 పూర్ణసంఖ్యలు Ex 4.3

ప్రశ్న 3.
సంకలనం చేయండి.
అ) 120 మరియు -274
ఆ) -68 మరియు 28
సాధన.
అ) 120 మరియు – 274 = + 120 + (-274)
= + 120 + (-120 – 154)
= + 120 – 120 – 154
∴ 120 + (-274) = – 154

ఆ) -68 మరియు 28 = – 68 + (28)
= -40
∴ – 68 + 28 = – 40

ప్రశ్న 4.
సూక్ష్మీకరించండి.
అ) (-6) + (-10) + 5 + 17
ఆ) 30 + (-30) + (-60) + (-18)
సాధన.
అ) (-6) + (-10) + 5 + 17
-6 – 10 + 5 + 17 = -16 + 22
= -16 + 16 + 6 = + 6
∴ (-6) + (-10) + 5 + 17 = + 6

ఆ) 30 + (-30) + (-60) + (-18)
= 30 + (-30 – 60 – 18)
= 30 + (-108)
= 30 – 108 = -78
∴ 30 + (-30) + (-60) + (-18) = -78