AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు

Students can go through AP Board 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు to understand and remember the concept easily.

AP Board 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు

→ మూడు సరళ రేఖలచే ఏర్పడిన సరళ సంవృత సమతల పటమును త్రిభుజం అంటారు.

→ భుజముల ఆధారంగా, త్రిభుజములు మూడు రకములు. అవి :

 1. సమబాహు త్రిభుజం,
 2. సమద్విబాహు త్రిభుజం,
 3. విషమబాహు త్రిభుజం.

→ కోణములు ఆధారంగా త్రిభుజములు మూడు రకములు. అవి :

 1. అల్పకోణ త్రిభుజం,
 2. అధికకోణ త్రిభుజం,
 3. లంబకోణ త్రిభుజం.

→ త్రిభుజములో అంతర కోణముల మొత్తము 180°.

→ ఒక త్రిభుజంలో బాహ్యకోణం, దాని అంతరాభిముఖ కోణముల మొత్తమునకు సమానము.

AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు

→ త్రిభుజములో భుజముల కొలతల ధర్మాలు :

 • ఒక త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజముల మొత్తము, మూడవ భుజం కన్నా ఎక్కువ.
 • ఒక త్రిభుజములో ఏ రెండు భుజముల భేదమైన మూడవ భుజం కన్నా తక్కువ.

→ త్రిభుజము : మూడు రేఖా ఖండాలతో ఏర్పడిన సరళ సంవృత పటాన్ని త్రిభుజము అంటారు.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 1
త్రిభుజంలోని భాగాలు : మూడు శీర్షాలు, మూడు కోణాలు, మూడు భుజాలు.
త్రిభుజం ABC లో (AABCలో)
మూడు శీర్షాలు : A, B మరియు C
మూడు కోణాలు : A, B మరియు ∠C (లేదా) ∠BAC, ∠ABC మరియు ∠BCA
మూడు భుజములు : \(\overline{\mathrm{AB}}, \overline{\mathrm{BC}}\) మరియు \(\overline{\mathrm{CA}}\)

→ త్రిభుజాల వర్గీకరణ : త్రిభుజాలను

 • భుజాల కొలతను బట్టి,
 • కోణాలను బట్టి రెండు విధాలుగా విభజిస్తారు.

AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 2

→ భుజాల కొలతల ఆధారంగా, త్రిభుజాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చు. అవి :
1. సమబాహు త్రిభుజం : అన్ని భుజాలు సమానంగా ఉన్న త్రిభుజమును సమబాహు త్రిభుజం అంటారు.
ఉదా :
(i) ∆ARC లో.
AB = BC = CA = 3 సెం.మీ.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 3

(ii) ∆PQRలో PQ = QR = RP
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 4

2. సమద్విబాహు త్రిభుజం : రెండు భుజాలు సమానంగా ఉన్న త్రిభుజమును సమద్విబాహు త్రిభుజం అంటారు.
ఉదా :
(i) ∆KLM లో KM = ML = 2.5 సెం.మీ.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 5
(ii) ∆XYZ లో,
XY = XZ
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 6

→ విషమబాహు త్రిభుజం : ఏ రెండు భుజాలు సమానంగా లేని త్రిభుజమును విషమబాహు త్రిభుజము అంటారు.
ఉదా :
(i) ∆DEF లో
DE ≠ EF ≠ FD
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 7
(ii) ∆STU లో
ST ≠ TU ≠ US
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 8

→ కోణాల కొలతల ఆధారంగా త్రిభుజాలను మూడు రకాలుగా వర్గీకరించవచ్చును. అవి :
1. అల్పకోణ త్రిభుజం : త్రిభుజము యొక్క అన్ని కోణాలు అల్పకోణములుగా గల త్రిభుజమును అల్పకోణ త్రిభుజం అంటారు. ఉదా :
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 9

2. లంబకోణ త్రిభుజం : త్రిభుజములో ఒక కోణం లంబకోణం గల త్రిభుజమును లంబకోణ త్రిభుజం అంటారు.
ఉదా
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 10

3. అధికకోణ త్రిభుజం : త్రిభుజములో ఒక కోణం అధిక కోణంగా గల త్రిభుజమును అధిక కోణ త్రిభుజం అంటారు.
ఉదా :
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 11

AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు

→ త్రిభుజ అంతరకోణాల మొత్తము-ధర్మము : త్రిభుజం లోని మూడు అంతర కోణాల మొత్తం 180°.
∆ABC లో ∠A + ∠B + ∠C = 180°.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 12
ఒక లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణేతర కోణాలు రెండూ అల్పకోణాలు మరియు ఆ రెండు కోణాలు పూరకాలు. అనగా ఆ రెండు కోణాల మొత్తము 90°. ∆ABC లో, ∠B = 90°. కనుక ∆ABC ఒక లంబకోణ త్రిభుజము.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 13
∆ABC లో ∠A + ∠C = 90°.

→ త్రిభుజ బాహ్యకోణ ధర్మము : ఒక త్రిభుజంలోని బాహ్య కోణము, దాని యొక్క అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తమునకు సమానము.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 14
∆ABC లో ∠ACD = ∠A + ∠B

→ త్రిభుజము యొక్క భుజాల అసమానత్వ ధర్మాలు :
i) ఒక త్రిభుజంలోని ఏవైనా రెండు భుజాల మొత్తం మూడవ భుజం కన్నా ఎక్కువ.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 15
∆ABC లో,

 • AB + AC > BC
 • BC + AC > AB
 • AB + BC > AC

(ii) ఒక త్రిభుజంలోని ఏ రెండు భుజాల భేదము, మూడవ భుజం కన్నా తక్కువ.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 16

 • AB – BC < AC
 • BC – AC < AB
 • AC – AB < BC

AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు

→ త్రిభుజ భుజాలకు మరియు కోణాలకు మధ్య గల సంబంధము :
(i) ఏ త్రిభుజంలో అయిన అతి చిన్న కోణమునకు ఎదురుగా ఉన్న భుజము, మిగిలిన రెండు భుజాల కన్నా చిన్నది. అలాగే

(ii) ఏ త్రిభుజంలో అయిన అతి పెద్ద కోణమునకు ఎదురుగా గల భుజము మిగిలిన రెండు భుజాల కన్నా పెద్దది.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 17
∆ABC లో, ∠A = 120°, ∠B = 35°, ∠C = 25°
∠C కోణము అతి చిన్నది. కావున ∠C కి ఎదురుగా గల భుజము BC మిగిలిన AC, AB కన్నా చిన్నదిగా ఉంటుంది.
∠C < ∠B కావున \(\overline{\mathrm{AB}}<\overline{\mathrm{AC}}\) మరియు
∠C < ∠A కావున \(\overline{\mathrm{AB}}<\overline{\mathrm{BC}}\) అలాగే ∠A కోణము అతి పెద్ద కోణము. కావున ∠A కు ఎదురుగా గల భుజం \(\overline{\mathrm{BC}}\) మిగిలిన రెండు భుజాల కన్నా పెద్దది. ∠A > ∠B కావున \(\overline{\mathrm{BC}}<\overline{\mathrm{AC}}\) మరియు ∠A > ∠C కావున \(\overline{\mathrm{BC}}<\overline{\mathrm{AB}}\).

→ లంబకోణ త్రిభుజంలో లంబకోణము (90°) మిగిలిన కోణాల కన్నా పెద్దది. కావున 90° గా గల కర్ణము. మిగిలిన రెండు భుజాల కన్నా పెద్దది.
∆ABC లో,
∠B = 90° కావున ∠B కి ఎదురుగా గల భుజం AC (కర్ణము) అతి పెద్ద భుజము అవుతుంది.

(iii) ఒక త్రిభుజంలో సమాన కోణాలకు ఎదురుగా గల భుజాలు సమానము. అలాగే సమాన భుజాలకు ఎదురుగా గల కోణాలు సమానము.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 18
3 cm సమద్విబాహు త్రిభుజం సమద్విబాహు త్రిభుజంలో, PQ = PR కావున ∠R = ∠Q అలాగే ∠Q = ∠R కావున PQ = PR అవుతుంది.
AP 7th Class Maths Notes 5th Lesson త్రిభుజాలు 19
సమబాహు త్రిభుజం సమబాహు త్రిభుజంలో ప్రతికోణము సమానము. అనగా ప్రతికోణము .60. ∠A = ∠B = ∠C = 60° మరియు BC = AC = AB