AP 9th Class Maths Notes 7th Lesson త్రిభుజాలు

Students can go through AP Board 9th Class Maths Notes 7th Lesson త్రిభుజాలు to understand and remember the concept easily.

AP Board 9th Class Maths Notes 7th Lesson త్రిభుజాలు

→ ఒకే ఆకారము, ఒకే పరిమాణము గల పటములను సర్వసమాన పటములు అంటారు.

→ ఒకే ఆకారము గల పటములను సరూప పటములు అంటారు.

→ రెండు రేఖాఖండముల పొడవులు సమానమైన అవి సర్వసమానములు.

→ ఒక భుజము కొలతగాని లేదా కర్ణములు సమానముగా గల చతురస్రములు సర్వసమాన చతురస్రములు అవుతాయి.

→ ఒక త్రిభుజ భుజాలు, కోణాలు వరుసగా వేరొక త్రిభుజ సదృశ్య భుజాలు, కోణాలకు సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజములు.

→ “సర్వసమాన త్రిభుజాల సదృశ భాగాలు” అను దానిని క్లుప్తముగా ‘CPCT” అని రాస్తాము.

→ ఒక త్రిభుజములోని రెండు భుజములు, వాటి మధ్య కోణము వరుసగా వేరొక త్రిభుజంలోని రెండు భుజములు, వాటి మధ్య కోణమునకు సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానములు. దీనిని “భు. కో. భు.” నియమము అంటారు.

→ ఒక త్రిభుజములోని రెండు కోణములు, వాటి మధ్య భుజము వరుసగా వేరొక త్రిభుజములోని రెండు కోణములు, వాటి మధ్య భుజమునకు సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు. దీనిని “కో. భు.కో.” నియమము అంటారు.

→ రెండు త్రిభుజములలో రెండు జతల కోణములు మరియు ఒక జత సదృశ భుజాలు సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమాన త్రిభుజాలు అగును. దీనిని “కో.కో.భు.” నియమము అంటారు.

AP 9th Class Maths Notes 7th Lesson త్రిభుజాలు

→ ఒక త్రిభుజము యొక్క మూడు వరుస భుజాలు వేరొక త్రిభుజంలోని సదృశ భుజాలకు సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు. దీనిని “భు.భు.భు.” నియమము అంటారు.

→ రెండు లంబకోణ త్రిభుజములలో, ఒక త్రిభుజంలోని కర్ణం, భుజం వరుసగా వేరొక త్రిభుజంలోని కర్ణము, సదృశ భుజానికి సమానమైన ఆ రెండు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు. దీనిని “లం.క.భు.” నియమము అంటారు.

→ ఒక సమద్విబాహు త్రిభుజంలో సమాన భుజాలకు ఎదురుగా ఉన్న కోణాలు సమానము. , ఒక త్రిభుజంలో సమాన కోణాలకు ఎదురుగా ఉన్న భుజాలు సమానము.

→ ఒక త్రిభుజంలో రెండు భుజాలు అసమానంగా ఉన్న పొడవైన భుజానికి ఎదురుగా ఉన్న కోణము పెద్దది.

→ ఏ త్రిభుజంలోనైనా పెద్ద కోణానికి ఎదురుగా ఉండే భుజం పొడవైనది.

→ ఒక త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజాల పొడవుల మొత్తం మూడవ భుజం పొడవు కన్నా ఎక్కువ.

→ ఒక త్రిభుజంలో ఏవైనా రెండు భుజాల పొడవుల భేదం మూడవ భుజం పొడవు కన్నా తక్కువ.