AP Board 8th Class Maths Solutions Chapter 11 బీజీయ సమాసాలు Ex 11.5

AP SCERT 8th Class Maths Textbook Solutions Chapter 11 బీజీయ సమాసాలు Ex 11.5 Textbook Exercise Questions and Answers.

AP State Syllabus 8th Class Maths Solutions 11th Lesson బీజీయ సమాసాలు Exercise 11.5

1. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 ను జ్యామితీయంగా a, bల క్రింది విలువలకు సరిచూదండి.

ప్రశ్న (i)
a= 2 యూనిట్లు, b = 4 యూనిట్లు
సాధన.
(a + b)2 ≡ a2 + 2ab + b2
⇒ (2 + 4)2 ≡ 22 + 2 × 2 × 4 + (4)2
⇒ (6)2 ≡ 4 + 16 + 16
⇒ 36 ≡ 36
∴ LHS ≡ RHS

AP Board 8th Class Maths Solutions Chapter 11 బీజీయ సమాసాలు Ex 11.5

ప్రశ్న (ii)
a = 3 యూనిట్లు, b = 1 యూనిట్
సాధన.
(a + b)2 ≡ a2 + 2ab + b2
⇒ (3 + 1)2 ≡ (3)2 + 2 × 3 × 1 + (1)2
⇒ 42 ≡ 9 + 6 + 1
⇒ 16 ≡ 16
∴ LHS ≡ RHS

ప్రశ్న (iii)
a = 5 యూనిట్లు, b= 2 యూనిట్లు
సాధన.
(a + b)2 ≡ a2 + 2ab + b2
⇒ (5 + 2)2 ≡ (5)2 + 2 × 5 × 2 + (2)2
⇒ 72 ≡ 25 + 20 + 4
⇒ 49 ≡ 49
∴ LHS ≡ RHS

2. (a – b)2 = a2 – 2ab + b2 ను జ్యా మితీయంగా a, bల క్రింది విలువలకు సరిచూడండి.

ప్రశ్న (i)
a = 3 యూనిట్లు, b = 1 యూనిట్
సాధన.
(a – b)2 ≡ a2 – 2ab + b2
⇒ (3 – 1)2 ≡ (3)2 – 2 × 3 × 1 + (1)2
⇒ (2)2 ≡ 9 – 6 + 1 = 10 – 6
⇒ 4 ≡ 4
∴ LHS ≡ RHS

AP Board 8th Class Maths Solutions Chapter 11 బీజీయ సమాసాలు Ex 11.5

ప్రశ్న (ii)
a = 5 యూనిట్లు, b = 2 యూనిట్లు
సాధన.
(a – b)2 ≡ a2 – 2ab + b2
⇒ (5 – 2)2 ≡ (5)2 – 2 × 5 × 2 + (2)2
⇒ (3)2 ≡ 25 – 20 + 4 = 29 – 20
⇒ 9 ≡ 9
∴ LHS ≡ RHS

3. (a + b) (a – b) ≡ a2 – b2ను జ్యా మితీయంగా a, bల క్రింది విలువలకు సరిచూడండి.

ప్రశ్న (i)
a = 3 యూనిట్లు, b = 2 యూనిట్లు
సాధన.
⇒ (a + b) (a – b) ≡ a2 – b2
⇒ (3 + 2) (3 – 2) ≡ 32 – 22
⇒ 5 × 1 ≡ 9 – 4
⇒ 5 ≡ 5
∴ LHS = RHS

AP Board 8th Class Maths Solutions Chapter 11 బీజీయ సమాసాలు Ex 11.5

ప్రశ్న (ii)
a = 2 యూనిట్లు, b =1 యూనిట్
సాధన.
⇒ (a + b) (a – b) ≡ a2 – b2
⇒ (2 + 1) (2 – 1) ≡ (2)2 – (1)2
⇒ 3 × 1 ≡ 4 – 1
⇒ 3 ≡ 3
∴ LHS ≡ RHS