AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు

Students can go through AP Board 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు to understand and remember the concept easily.

AP Board 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు

→ సమతలంలో నాలుగు రేఖలతో ఏర్పడిన సరళ సంవృత పటమును “చతుర్భుజము” అంటాము. –

→ ABCD చతుర్భుజంలో నాలుగు భుజాలు AB, BC, CD మరియు DA.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 1

→ ABCD చతుర్భుజంలో A, B, C మరియు D అనేవి నాలుగు శీర్షాలు; ZA, B, C మరియు 4D అనేవి శీర్షాల వద్ద ఏర్పడిన 4 కోణాలు.

→ ఒక చతుర్భుజంలో ఎదుటి శీర్షాలను కలిపితే ఏర్పడు రేఖాఖండాలను కర్ణాలు అంటారు.

→ చతుర్భుజంలో నాలుగు కోణాల మొత్తం 360° లేదా 4 లంబకోణాలు.

AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు

→ రెండు జతల ఎదుటి భుజాలు సమాంతరాలుగా గల చతుర్భుజమును “సమాంతర చతుర్భుజం” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 2

→ ఒక జత ఎదుటి భుజాలు సమాంతరంగా గల చతుర్భుజమును “సమలంబ చతుర్భుజము” లేక “ట్రెపీజియం” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 3

→ ఆసన్న భుజాలు సమానముగా గల చతుర్భుజమును “సమచతుర్భుజము లేక రాంబస్” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 4

→ ఒక సమాంతర చతుర్భుజపు అన్ని కోణాలు లంబకోణాలైన ఆ చతుర్భుజమును “దీర్ఘచతురస్రం” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 5

→ ఒక సమాంతర చతుర్భుజములో ఆసన్న భుజాలు సమానం మరియు ‘ప్రతీ కోణము 90° అయిన దానిని “చతురస్రము” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 6

→ ఒక చతుర్భుజములో రెండు జతల ఆసన్న భుజాలు మాత్రమే సమానంగా ఉంటే ఆ చతుర్భుజంను “గాలిపటం” అంటారు.
AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు 7

→ సమాంతర చతుర్భుజంలో

  • ఎదుటి భుజాలు మరియు ఎదుటి కోణాలు సమానము.
  • కర్ణాలు ఒకదానికొకటి సమద్విఖండన చేసుకొనును.
  • ఎదుటి కోణాలు సమానము.
  • సమాంతర చతుర్భుజమును కర్ణము రెండు సర్వసమాన త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది.

→ రాంబ లో కర్ణాలు ఒకదానికొకటి లంబంగా వుంటాయి.

→ దీర్ఘచతురస్రంలో కర్ణాల పొడవులు సమానం మరియు ఒకదానికొకటి ఖండించుకుంటాయి.

AP 9th Class Maths Notes 8th Lesson చతుర్భుజాలు

→ చతురస్రంలో కర్ణాల పొడవులు సమానము మరియు అవి ఒకదానికొకటి లంబంగా ఖండించుకుంటాయి.

→ ఒక త్రిభుజములో రెండు భుజాల మధ్య బిందువులను కలుపుతూ గీయబడిన రేఖ, మూడవ భుజానికి సమాంతరంగానూ, మరియు దానిలో సగము ఉంటుంది.

→ ఒక త్రిభుజములో ఒక భుజము యొక్క మధ్య బిందువు నుండి వేరొక భుజానికి సమాంతరంగా గీయబడిన రేఖ, మూడవ భుజాన్ని సమద్విఖండన చేస్తుంది.

→ మూడు లేక అంతకన్నా ఎక్కువ సమాంతరరేఖలను ఒక తిర్యగ్రేఖ ఖండించగా ఏర్పడు అంతరఖండాలు సమానము.