AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

SCERT AP 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions and Answers.

AP State Syllabus 6th Class Maths Solutions 6th Lesson ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

నీ ప్రగతిని సరిచూసుకో [పేజి నెం. 89]

ప్రశ్న 1.
45, 70 లను నిష్పత్తి గుర్తును ఉపయోగించి రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 45 మరియు 70
నిష్పత్తి = 45 : 70
దీనిని 45 ఈజ్ టు 70 గా చదువుతాము.

ప్రశ్న 2.
7 : 15 నందు పూర్వ పదంను రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి 7 : 15
నిష్పత్తిలో మొదటి పదమును పూర్వపదం అంటారు.
7 : 15 లో పూర్వపదం = 7.

ప్రశ్న 3.
8 : 13 నందు పరపదంను రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి 8 : 13
నిష్పత్తిలో రెండవ పదమును పరపదం అంటారు.
8 : 13 లో పరపదం = 13.

ప్రశ్న 4.
35:55 ను కనిష్ఠ రూపంలో రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి 35 : 55 (లేదా)
ఈ నిష్పత్తిని సామాన్య రూపంలోకి రాయవలెనన్న 35 మరియు 55 ల ఉమ్మడి కారణాంకం ‘5’ చే భాగించవలెను.
ఉమ్మడి కారణాంకం 5.
ఇప్పుడు ‘5’ చే భాగించగా,
\(\frac{35}{55}=\frac{35 \div 5}{55 \div 5}=\frac{7}{11}\)
35 : 55 = \(\frac{35}{5}: \frac{55}{5}\) = 5 : 11

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రశ్న 5.
పక్కపటం నుండి కింది నిష్పత్తులు కనుగొనండి.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 1
అ) రంగు వేసిన భాగము, రంగు వేయని భాగం.
ఆ) రంగు వేసిన భాగము, మొత్తం భాగం.
ఇ) రంగు వేయని భాగము, మొత్తం భాగం.
సాధన.
అ) ఇవ్వబడిన పటంలో,
రంగు వేసిన భాగము = 1
రంగు వేయని భాగము = 3
నిష్పత్తి = రంగువేసిన భాగము : రంగువేయని భాగము = 1 : 3

ఆ) రంగువేసిన భాగము = 1
మొత్తం భాగములు = 4
నిష్పత్తి = రంగువేసిన భాగము : మొత్తం భాగములు = 1 : 4

ఇ) రంగు వేయని భాగము = 3
మొత్తం భాగములు = 4
నిష్పత్తి = రంగువేయని భాగము : మొత్తం భాగములు = 3 : 4

ప్రశ్న 6.
కింది వాటిని నిష్పత్తి రూపంలో రాయండి.
అ) దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు, వెడల్పునకు మూడు రెట్లు.
ఆ) ఒక పాఠశాలలో 19 సెకన్ల పనిభారం 38 మంది ఉపాధ్యాయులకు కుదించబడింది.
సాధన.
అ) దీర్ఘచతురస్రం యొక్క వెడల్పు = x లేదా ఒక భాగం = 1 భాగం
దీర్ఘచతురస్రం యొక్క పొడవు = వెడల్పునకు మూడు రెట్లు
= 3 × X = 3x = 3 భాగాలు
నిష్పత్తి = l : b = 3x : x = \(\frac{3 x}{1 x}\) = \(\frac {3}{1}\) = 3 : 1
పొడవు : వెడల్పు = 3 : 1

ఆ) ఇవ్వబడిన సెక్షన్లు = 19
ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య = 38
∴ నిష్పత్తి = సెక్షన్లు : ఉపాధ్యాయులు = 19 : 38
\(\frac{19}{38}: \frac{1}{2}\) = 1 : 2

[పేజి నెం. 93]

ప్రశ్న 1.
కింది వాటిలో ఏ నిష్పత్తులు పెద్దవి?
అ) 5 : 4 లేదా 9 : 8
ఆ) 12 : 14 లేదా 16 : 18
ఇ) 48 : 20 లేదా 12 : 15
ఈ) 4 : 7 లేదా 7 : 11
సాధన.
అ) 5 : 4 లేదా 9 : 8
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తులను భిన్నరూపంలో రాయగా,
5 : 4 = \(\frac {5}{4}\) మరియు 9 : 8 = \(\frac {9}{8}\)
హారాలు 4 మరియు 8 ల క.సా.గు = 8
ప్రతి భిన్నం యొక్క హారం ‘8’ వచ్చే విధంగా రాయగా,
\(\frac{5}{4} \times \frac{2}{2}=\frac{10}{8}\) మరియు \(\frac{9}{8} \times \frac{1}{1}=\frac{9}{8}\)
10 > 9 అని మనకు తెలుసు.
\(\frac {10}{8}\) > \(\frac {9}{8}\) లేదా 10 : 8 > 9 : 8
10 : 8 అనునది 5 : 4 కి సమానం .
∴ 5 : 4 అనునది పెద్దది.

ఆ) 12 : 14 లేదా 16 : 18
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తులను భిన్నరూపంలో రాయగా,
12 : 14 = \(\frac {12}{14}\) = \(\frac {6}{7}\) మరియు
16 : 18 = \(\frac {16}{18}\) = \(\frac {8}{9}\)
హారాలు 7 మరియు 9 ల క.సా.గు = 63.
ప్రతిభిన్నం యొక్క హారం ’63’ వచ్చే విధంగా రాయగా,
\(\frac{6}{7} \times \frac{9}{9}=\frac{54}{63}\) మరియు \(\frac{8}{9} \times \frac{7}{7}=\frac{56}{63}\)
54 < 56 అని మనకు తెలుసు.
\(\frac {54}{63}\) < \(\frac {56}{63}\) (లేదా) 54 : 63 < 56 : 63
56 : 63 అనునది 16 : 18 (లేదా) 8 : 9కి సమానం
∴ 16 : 18 అనునది పెద్దది.

ఇ) 8 : 20 లేదా 12 : 15
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తులను భిన్న రూపంలో రాయగా,
8 : 20 = \(\frac {8}{20}\) = \(\frac {2}{5}\) మరియు
12 : 15 = \(\frac {12}{15}\) = \(\frac {4}{5}\)
\(\frac {2}{5}\) మరియు \(\frac {4}{5}\)
\(\frac {2}{5}\) < \(\frac {4}{5}\) అని మనకు తెలుసు.
2 : 5 < 4 : 5 (లేదా) 8 : 20 < 12 : 15
12 : 15 అనునది పెద్దది.

ఈ) 4 : 7 లేదా 7 : 11
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తులను భిన్నరూపంలో రాయగా,
4 : 7 = \(\frac {4}{7}\) మరియు 7 : 11 = \(\frac {7}{11}\)
హారాలు 7 మరియు 11 ల క.సా.గు = 77.
ప్రతిభిన్నం యొక్క హారం ’77’ వచ్చే విధంగా రాయగా,
\(\frac{4}{7} \times \frac{11}{11}=\frac{44}{77}\) మరియు \(\frac{7}{11} \times \frac{7}{7}=\frac{49}{77}\)
\(\frac {44}{77}\) మరియు \(\frac {49}{77}\)
44 < 49 అని మనకు తెలుసు.
\(\frac {44}{77}\) < \(\frac {49}{77}\)(లేదా) 44 : 17 < 49 : 77
4 : 7 < 7 : 11
7 : 11 అనునది పెద్దది.

ప్రశ్న 2.
12 : 16 నిష్పత్తికి సమాన నిష్పత్తులను రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి 12 : 16
ఆ నిష్పత్తిని భిన్న రూపంలో రాయగా
12 : 16 = \(\frac {12}{16}\) = \(\frac {3}{4}\)
ఇపుడు \(\frac {3}{4}\) యొక్క సమాన నిష్పత్తులను రాయగా,
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 2
6 : 8 = 9 : 12 = 12 : 16 = 15 : 20 = 18 : 24
∴ 12 : 16 యొక్క సమాన నిష్పత్తులు 6 : 8, 9 : 12, 12 : 16, 15 : 20 మరియు 18 : 24.

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

[పేజి నెం. 95]

కింది పదాలు అనుపాతంలో ఉన్నవో, లేవో సరిచూడండి.
అ) 5, 6, 7, 8
అ) 3, 5, 6, 10
ఇ) 4, 8, 7, 14
ఈ) 2, 12, 3, 18
సాధన.
అ) ఇవ్వబడినవి 5, 6, 7, 8
a, b, c, d లు అనుపాతంలో ఉంటే a : b :: c : d
5, 6, 7, 8 లు అనుపాతంలో ఉంటే 5 : 6 :: 7 : 8
అంత్యముల లబ్ధం = మధ్యముల లబ్ధం = AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 3
5 × 8 = 6 × 7
40 ≠ 42
కావున, 5, 6, 7, 8 లు అనుపాతంలో లేవు.

ఆ) ఇవ్వబడినవి 3, 5, 6, 10
a, b, c, d లు అనుపాతంలో ఉంటే a : b :: c : d
3, 5, 6, 10 లు అనుపాతంలో ఉంటే 3 : 5 : : 6 : 10
అంత్యముల లబ్దం = మధ్యముల లబ్దం AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 4
3 × 10 = 5 × 6
30 = 30
కావున 3, 5, 6, 10 లు అనుపాతంలో కలవు.

ఇ) ఇవ్వబడినవి 4, 8, 7, 14.
a, b, c, d లు అనుపాతంలో ఉంటే a : b :: c : d
4, 8, 7, 14 లు అనుపాతంలో ఉంటే 4 : 8 :: 7 : 14
అంత్యముల లబ్దం = మధ్యముల లబ్దం AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 5
4 × 14 = 8 × 7
56 = 56
కావున 4, 8, 7, 14 లు అనుపాతంలో కలవు.

ఈ) ఇవ్వబడినవి 2, 12, 3, 18
a, b, c, d లు అనుపాతంలో ఉంటే a : b :: c : d
2, 12, 3, 18 లు అనుపాతంలో ఉంటే 2 : 12 :: 3 : 18
అంత్యముల లబ్ధం = మధ్యముల లబ్దం AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 6
2 × 18 = 12 × 3
36 = 36
కావున 2, 12, 3, 18 లు అనుపాతంలో కలవు.

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రయత్నించండి [పేజి నెం. 97]

కింది పట్టికను పరిశీలించి, ఖాళీలను పూరించండి.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 7
ఇటువంటి సమస్యలను రెండు తయారు చేసి, నీ స్నేహితులకు ఇచ్చి సాధించమనండి.
సాధన.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 8

[పేజి నెం. 99]

కింది పట్టికలో ఇవ్వబడిన వాటిని మిగిలిన రూపాలలో రాయండి.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 9
సాధన.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 10

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ఉదాహరణలు

ప్రశ్న 1.
150, 400 లను నిష్పత్తి గుర్తుని ఉపయోగించి కనిష్ఠ రూపంలో రాయండి.
సాధన.
ఇచ్చిన నంబర్లు 150 మరియు 400.
150, 400 ల నిష్పత్తి 150 : 400 = 15 : 40 = 3 : 8
∴ నిష్పత్తి కనిష్ఠ రూపం = 3 : 8

మరొక పద్ధతి :
ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 150 మరియు 400.
భాగహారం ద్వారా సరిపోల్చగా = \(\frac{150}{400}=\frac{15}{40}=\frac{3}{8}\)
∴ నిష్పత్తి కనిష్ఠ రూపం = 3 : 8

ప్రశ్న 2.
కింది నిష్పత్తులను కనిష్ఠ రూపంలో రాయండి.
(i) 28 : 84
(ii) 250 గ్రా॥కు 5 కిలోగ్రాములు
(iii) 24 నిమిషాలకు 3 గంటలు
(iv) 200 మి॥లీ.కు 3 లీ.
సాధన.
i) ఇవ్వబడినవి 28 : 84
28 = 1 × 28
= 2 × 14
= 4 × 7

84 = 1 × 84
= 2 × 42
= 3 × 28
= 4 × 21
= 6 × 14
= 7 × 12
28కి కారణాంకాలు 1, 2, 4, 7, 14, 28.
84 కి కారణాంకాలు 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, 84 లు.
28 మరియు 84 కి సామాన్య కారణాంకాలు = 1, 2, 4, 7, 14, 28.
∴ 28 మరియు 84 ల గ.సా.కా = 28.
కావున రెండు సంఖ్యలను గ.సా.కా (28) చే భాగించవలెను. ఆ విధంగా చేసిన
28 ÷ 28 : 84 ÷ 28 = 1 : 3 లేదా
ఇవ్వబడింది = 28 : 84
= 14 : 42 (రెండు పదాలను 2 చే భాగించగా)
= 7 : 21 (రెండు పదాలను 2 చే భాగించగా)
= 1 : 3 (రెండు పదాలను 7 చే భాగించగా)
∴ నిష్పత్తి కనిష్ఠ రూపం = 1 : 3

ii) ఇవ్వబడినది 250 గ్రాములకు 5 కి.గ్రా.
1 కి.గ్రా. = 1000 గ్రాములు
250 గ్రాములకు 5 కి.గ్రా. = 250 : 5 × 1000
= 250 : 5000
= 25 : 500
= 5 : 100
= 1 : 20
∴ కావలసిన నిష్పత్తి = 1 : 20

iii) 24 నిమిషాలకు 3 గంటలు
1 గంట = 60 నిమిషాలు
3 గంటలు = 3 × 60 = 180 నిమిషాలు.
24 నిమిషాలకు 3 గంటలు = 24 : 180
= 12: 90
= 4 : 30
= 2 : 15

iv) 200 మి.లీ॥కు 3 లీటర్లు
మనకు తెలుసు 1 లీటరు = 1000 మి.లీ.
∴ 3 లీటర్లు = 3 × 1000 = 3000 మి.లీ.
200 మి.లీ.కు 3 లీటర్లు = 200 : 3000
= 2 : 30
= 1 : 15

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రశ్న 3.
100 గ్రాముల కాఫీ పొడి ధర ₹ 36. \(\frac {1}{2}\) కి.గ్రా. టీ పొడి ధర ₹ 240. అయిన కాఫీ పొడి మరియు టీపొడి ధరల నిష్పత్తి ఎంత?
సాధన.
ధరల నిష్పత్తిని కనుగొనాలంటే వాటి పరిమాణాలు సమానంగా ఉండాలి. కావున రెండింటిని 1 కి.గ్రా. ధరలను పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలి.
1 కిలోగ్రాము = 1000 గ్రాములు = 10 × 100 గ్రాములు
100 గ్రాముల కాఫీ ధర = ₹ 36 రూపాయలు
∴ 1 కి.గ్రా. కాఫీ ధర = ₹ 36 × 10 = ₹360 రూపాయలు
\(\frac {1}{2}\) కి.గ్రా. టీ ధర = ₹240
∴ 1 కి.గ్రా. టీ ధర = 2 (240) = ₹ 480
ధరల నిష్పత్తి = 1 కి.గ్రా. కాఫీ ధర : 1 కి.గ్రా. టీ ధర
= 360 : 480
= 36 : 48
= 9 : 12
= 3 : 4

ప్రశ్న 4.
5 : 8 మరియు 2 : 9 లను సరిపోల్చండి.
సాధన.
నిష్పత్తులను భిన్న రూపంలో రాయగా, 5 : 8 = \(\frac {5}{8}\) మరియు 2 : 9 = \(\frac {2}{9}\)
8 మరియు 9 ల క.సా.గు ను కనుగొనండి. 8 × 9 = 72
పై రెండు భిన్నాల హారాలను 72 గా చేయగా
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 11

ప్రశ్న 5.
₹ 5,600 ను 3 : 4 నిష్పత్తిలో లలిత మరియు శేఖర్‌కు పంచండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన సొమ్ము = ₹ 5,600
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి = 3 : 4
నిష్పత్తి పదాల మొత్తం = 3 + 4 = 7
లలిత వాటా = \(\frac {3}{7}\) × 5,600 = 3 × 800 = ₹ 2,400
శేఖర్ వాటా = \(\frac {4}{7}\) × 5,600 = 4 × 800 = ₹ 3,200

ప్రశ్న 6.
6 : 15 నకు సమానమైన రెండు నిష్పత్తులను రాయండి.
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తి = 6 : 15 = \(\frac {6}{15}\)
లవంలను 3 చే గుణించగా
\(\frac{6}{15}=\frac{6 \times 3}{15 \times 3}=\frac{18}{45}\) = 18 : 45
లవ, హారంలను 3 చే భాగించగా
\(\frac{6}{15}=\frac{6 \div 3}{15 \div 3}=\frac{2}{5}\) = 2 : 5
18 : 45 మరియు 2 : 5 లు సమాన నిష్పత్తులగును.

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రశ్న 7.
కింది బాల యందు సరైన సంఖ్యతో పూరించండి.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 12
సాధన.
i) బాక్స్ ల యందు సంఖ్య కోసం ముందుగా హారం 18 మరియు 36 ను పరిశీలించాలి.
18 × 2 = 36 అన్నది మనకు తెలుసు.
కావున, లవంను కూడా 2 చే గుణించాలి. అట్లు చేయగా 12 × 2 = 24 వచ్చును.
∴ మొదటి బాక్స్ లో 24 ఉంచాలి.
రెండవ బాక్స్ లో నిండడానికి ఈసారి లవంలను, 12 మరియు 2 లను పరిశీలించాలి.
12 ÷ 2 = 6
కావున ఈసారి హారం 18 ని 6 చే భాగిస్తే రెండవ బాక్స్ లో సంఖ్య లభిస్తుంది.
18 ÷ 6 = 3
∴ రెండవ బాక్స్ లో సంఖ్య 3.

ii)
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 13
16 మరియు 8 లవములను పరిశీలించండి.
8ని 2 చే గుణిస్తే 16 వస్తుంది. 8 × 2 = 16
కావున 10 × 2 = 20 ని మొదటి బాలో ఉంచాలి.
రెండవ బాక్స్ లో నిండడానికి ఈసారి హారంలను, 5 మరియు 10 లను పరిశీలించాలి.
10 ÷ 5 = 2
కావున ఈసారి లవం 89.2 చే భాగిస్తే రెండవ బాక్స్ లో సంఖ్య లభిస్తుంది.
8 ÷ 2 = 4
∴ రెండవ బాక్స్ లో సంఖ్య = 4.

ప్రశ్న 8.
అనుపాతంలో ఉన్న కింది నిష్పత్తుల యందు ఖాళీలను పూరించండి.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 14
సాధన.
ఇవ్వబడిన నిష్పత్తులు అనుపాతంలో ఉన్నవి కావున అంత్యముల లబ్ధం = మధ్యముల లబ్ధం.
అ) ఖాళీ యందు ఉంచవలసిన సంఖ్య = x అనుకొంటే అప్పుడు
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 15
15 × 57 = 19 × x లేదా 19x = 15 × 57
∴ x = \(\frac{15 \times 57}{19}\) = 15 × 3 = 45
∴ ఖాళీలో ఉంచాల్సిన సంఖ్య = 45

ఆ) ఖాళీలో ఉంచవలసిన సంఖ్య = y అనుకొంటే అప్పుడు
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 16
13 × 36 = y × 26
13×36 36 ..
∴ y = \(\frac{13 \times 36}{26}=\frac{36}{2}\) = 18
∴ ఖాళీలో ఉంచవలసిన సంఖ్య = 18

ప్రశ్న 9.
వెంకట్ 25 కి.గ్రా. బియ్యాన్ని ₹ 1200 లకు అమ్ముతున్నాడు. రహీమ్ 75 కి.గ్రా. బియ్యాన్ని ₹ 3,600 కు అమ్ముతున్నాడు. వారి రేట్ల నిష్పత్తి అనుపాతంలో ఉన్నాయా?
సాధన.
పద్ధతి-1 బరువుల నిష్పత్తి = 25 : 75 = 1 : 3
బియ్యం ధరల నిష్పత్తి = 1200 : 3600 = 12 : 36 = 1 : 3
నిష్పత్తులు రెండు సమానం కావున, అనుపాతంలో ఉన్నవి.

పద్ధతి-2 ఇచ్చట నిష్పత్తులు రెండూ 25 : 75 మరియు 1200 : 3600
అంత్యముల లబ్దం = 25 × 3600 = 90,000
మధ్యముల లబ్దం = 75 × 1200 = 90,000
అంత్యముల లబ్ధం = మధ్యముల లబ్ధంలో
25, 75, 1200, 3600 లు అనుపాతంలో ఉన్నవి.

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రశ్న 10.
డజను సబ్బుల ఖరీదు ₹ 306 లు, అయిన అటువంటి 15 సబ్బుల ఖరీదెంత?
సాధన.
1 డజను = 12 వస్తువులు
∴ 12 సబ్బుల ధర = ₹ 306
1 సబ్బు ధర = \(\frac {306}{12}\) = ₹25.50
15 సబ్బుల ధర = 15 × 25.50
= ₹ 382.50

ప్రశ్న 11.
24 పెన్సిళ్ల వెల₹ 72 అయిన 15 పెన్సిళ్ల వెల ఎంత ?
సాధన.
24 పెన్సిళ్ల వెల = ₹ 72
1 పెన్సిల్ వెల = \(\frac {72}{24}\) = ₹ 3
15 పెన్సిళ్ల వెల = 15 × 3 = ₹ 45/-

ప్రశ్న 12.
ఒక కారు 3\(\frac {1}{2}\) గంటలలో 175 కి.మీ. దూరం ప్రయాణిస్తుంది.
అ) 75 కి.మీ. దూరాన్ని అదే వేగంతో ఆ కారు ప్రయాణించడానికి ఎంత కాలం పడుతుంది ?
ఆ) ఆ కారు అంతే వేగంతో 2 గంటల కాలంలో ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుంది ?
సాధన.
175 కి.మీ. దూరాన్ని 3\(\frac {1}{2}\) గం॥ కాలంలో ప్రయాణించగలదు. అనగా 3\(\frac {1}{2}\) = \(\frac {7}{2}\) గం॥
అ) 175 కి.మీ. దూరం \(\frac {7}{2}\) గంటలలో ప్రయాణిస్తుంది.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 17
∴ 75 కి.మీ. దూరాన్ని 1\(\frac {1}{2}\) గంటల కాలంలో ప్రయాణిస్తుంది.

ఆ) 3\(\frac {1}{2}\) గం॥ = \(\frac {7}{2}\) గం॥ కాలంలో ప్రయాణించిన దూరం = 175 కి.మీ.
2 గం॥ కాలంలో ప్రయాణించిన దూరం = \(\frac{2 \times 175}{\frac{7}{2}}\)
= \(\frac{2 \times 175 \times 2}{7}\)
= 2 × 25 × 2
= 100 కి.మీ.
2 గం॥ కాలంలో 100 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించును.

ప్రశ్న 13.
కిందినీయబడిన వాటిని మిగిలిన రూపాలలో రాయండి.
అ) 55%
ఆ) \(\frac {2}{25}\)
ఇ) 0.125 – ఈ) 37
సాధన.
అ)
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 18

ఆ) ఇవ్వబడిన సంఖ్య \(\frac {4}{25}\) భిన్న రూపంలో కలదు.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 19
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 20

ఇ) ఇవ్వబడిన సంఖ్య 0.125 దశాంశ రూపం
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 21

ఈ) ఇవ్వబడిన సంఖ్య 3\(\frac {3}{4}\) భిన్న రూపం
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 22

ఉ) ఇవ్వబడిన .సంఖ్య 3 : 16 నిష్పత్తి రూపం
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 23

AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions

ప్రశ్న 14.
కనుక్కోండి.
అ) 25 కి.గ్రా.లో 24%
ఆ) ₹ 2400 లో 5\(\frac {1}{2}\) వ భాగం
సాధన.
y లో x% = \(\frac{\mathrm{x}}{100}\) × y అవుతుందని మనకు తెలుసు.
అ) 25 కి.గ్రా.లో 24% = \(\frac {24}{100}\) × 25 = \(\frac {24}{4}\) = 6 కి.గ్రా.
ఆ) ₹ 2400 లో 5\(\frac {1}{2}\) వ భాగం = \(\frac {11}{2}\) × \(\frac {1}{100}\) × 2400 = 11 × 12 = ₹ 132

ప్రశ్న 15.
4 రోజులలో 12 గంటలను శాత రూపంలో రాయండి.
సాధన.
1 రోజుకు = 24 గంటలు
4 రోజులకు = 4 × 24 = 96 గంటలు
4 రోజులలో x% = 12 గంటలు అనుకోండి.
⇒ 96 గంటలలో x% = 12 గంటలు అవుతుంది.
AP Board 6th Class Maths Solutions Chapter 6 ప్రాథమిక అంకగణితం InText Questions 24
కావున 4 రోజులలో 12 గంటలు 12\(\frac {1}{2}\)% అవుతుంది.

ప్రశ్న 16.
వేమవరం గ్రామ జనాభాలో 60% స్త్రీలు. గ్రామ జనాభా 2,400 అయిన ఆ గ్రామంలో పురుషులెందరు?
సాధన.
వేమవరం గ్రామ జనాభా = 2,400 గా ఇవ్వబడింది.
60% జనాభా = \(\frac {60}{100}\) × 2,400 = 1,440
∴ స్త్రీల జనాభా = 1,440
పురుష జనాభా = మొత్తం జనాభా – స్త్రీల జనాభా
= 2,400 – 1,440 = 960

మరొక పద్ధతి :
వేమవరం జనాభా = 2,400
స్త్రీల జనాభా = 60%
మిగిలిన వారు పురుషులు కాబట్టి
100% – 60% = 40% పురుషులు
పురుషుల జనాభా = 2,400 లో 40% = \(\frac {40}{100}\) × 2,400 = 40 × 24 = 960
∴ వేమవరంలో పురుష జనాభా = 960