AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

Andhra Pradesh AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం Textbook Exercise Questions and Answers.

AP State Syllabus 3rd Class Maths Solutions Chapter 1 గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

Textbook Page No. 1 :

ప్రశ్న 1.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 1
ఒక ఆదివారం రోజు సుమ, ఆమె కూతురు తమ దుస్తులు, కూరగాయలు కొనేందుకు బజారుకు వెళ్ళారు. మొదట ఒక బట్టల దుకాణంలోకి వెళ్ళి, వివిధ దుస్తుల ధరలను గమనించారు.

ప్రశ్న 1.
అక్కడ ఎన్ని గౌనులు ఉన్నాయి ?
జవాబు:
అక్కడ 16 గౌనులు కలవు.

ప్రశ్న 2.
అక్కడ ఎన్ని ప్యాంటులు ఉన్నాయి ?
జవాబు:
అక్కడ 5 ప్యాంటులు కలవు.

ప్రశ్న 3.
దుకాణంలో ఇంకా, వేరే ఏ దుస్తులు మీరు గమనించారు ?
జవాబు:
దుకాణంలో సూటులు, షర్టులు, పొడవైన గౌనులు కలవు.

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ప్రశ్న 4.
గౌను ధర ఎంత ?
జవాబు:
ప్రతీ గౌను ధర ₹ 230

ప్రశ్న 5.
మీరు ఎప్పుడైనా బజారుకు వెళ్ళారా ? అక్కడ మీరు ఏమి కొన్నారు ?
జవాబు:
అవును. నేను బజారుకు పండ్లు మరియు కూరగాయలు కొనుటకు వెళ్ళాను.

Textbook Page No.2 :

II. సుమ, క్రింది చూపిన విధంగా గౌను ధర చెల్లించింది.

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 2
₹100 + ₹100 + ₹10 + ₹10 + ₹10 = ₹230
సుమ పర్సులో కేవలం ₹100, ₹10 నోట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. కింది దుస్తులు కొనుగోలు చేయడానికి ఏమీ నోట్లు ఎన్ని ఇవ్వాలి ?
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 3
జవాబు:
₹ 100 + ₹ 100 + ₹100+ ₹ 100 + ₹ 100 + ₹ 10
= ₹510

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 4
జవాబు:
₹ 100 + ₹ 100 + ₹ 100 + ₹ 100 + ₹ 10 + ₹ 10 + ₹ 10 + ₹ 10 + ₹ 10
= ₹450

ఇవి చేయండి

1. కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 4
జవాబు:
నాలుగు

ఆ) 9
జవాబు:
తొమ్మిది

ఇ) 14
జవాబు:
పద్నాలుగు

ఈ) 19
జవాబు:
పంతొమ్మిది

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఉ) 28
జవాబు:
ఇరవై ఎనిమిది

ఊ) 46
జవాబు:
నలభై ఆరు

ఋ) 76
జవాబు:
డెబ్బై ఆరు

బ) 147
జవాబు:
నూట నలభై ఏడు

ఎ) 263
జవాబు:
రెండు వందల అరవై మూడు

ఏ) 471
జవాబు:
నాలుగు వందల డెబ్బై ఒకటి

ఐ) 683
జవాబు:
ఆరు వందల ఎనభై మూడు

ఒ) 750
జవాబు:
ఏడు వందల యాభై

ఓ) 806
జవాబు:
ఎనిమిది వందల ఆరు

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఔ) 975
జవాబు:
తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు

2. కింది వాటికి సంఖ్యలు రాయండి.

అ) ఎనిమిది
జవాబు:
8

ఆ) పదిహేను
జవాబు:
15

ఇ) పంతొమ్మిది
జవాబు:
19

ఈ) డెబ్భై
జవాబు:
70

ఉ) ఎనభై ఆరు
జవాబు:
86

ఊ) మూడు వందల అరవై ఐదు
జవాబు:
365

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఋ) ఐదు వందల డెబ్బై తొమ్మిది
జవాబు:
579

3. కింది పట్టికను పూరించండి.

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 5
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 6

Textbook Page No. 3

III. కింది చదరాలను గమనించి, సంఖ్యలను రాయండి.
ఉదా :

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 7

ప్రశ్న 1.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 8
జవాబు:
500 + 20 + 4 = 524

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ప్రశ్న 2.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 9
జవాబు:
400 + 10 + 1 = 411

ప్రశ్న 3.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 10
జవాబు:
300 + 30 + 7 = 337

Textbook Page No. 4

అభ్యాసం-1

1.
అ) ఒకట్లు, పదుల స్థానాలలో ఒకే అంకె గల సంఖ్యలను గుర్తించి, రంగు వేయండి.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 11
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 12

ఆ) పదుల స్థానంలో ‘3’ గల సంఖ్యలను గుర్తించి రంగు వేయండి.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 13
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 14

2. కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలలో కింద గీత గీయబడిన అంకె యొక్క సహజ విలువ, స్థానవిలువలను రాయండి.

ప్రశ్న 1.
88:
జవాబు:
సహజ విలువ = 8
స్థాన విలువ = 80

ప్రశ్న 2.
61:
జవాబు:
సహజ విలువ = 1
స్థాన విలువ = 1

ప్రశ్న 3.
560 :
జవాబు:
సహజ విలువ = 5
స్థాన విలువ = 500

ప్రశ్న 4.
725 :
జవాబు:
సహజ విలువ = 2
సాన విలువ = 20

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

3. ధరలను పరిశీలించండి.

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 15
అ) పొడవు గౌను ధర ఎంత ?
జవాబు:
₹ 670

ఆ) వీటిలో తక్కువ ధర గలది ఏది ?
జవాబు:
గౌను (₹ 230)

ఇ) వీటిలో ఎక్కువ ధర గలది ఏది ?
జవాబు:
సూట

ఈ) చొక్కా, ప్యాంటులలో ఏది తక్కు.
జవాబు:
చొక్కా

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఉ) పై దుస్తుల ధరలను తక్కువ నుండి ఎక్కువకు అమర్చండి.
జవాబు:
గౌను, చొక్కా, ప్యాంటు, పొడవు గౌను, సూటు

Textbook Page No. 5

4. సరైన గుర్తులను (<, >, =) ఉయోగించి కింది సంఖ్యలను పోల్చండి.

అ) 8 < 10
ఆ) 10 < 12
ఇ) 78 > 67
ఈ) 128 < 256
ఉ) 869 > 639
ఊ) 900 = 900

5. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి.

ప్రశ్న 1.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 16
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 17

ప్రశ్న 2.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 18
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 19

6. కింది సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో

ప్రశ్న 1.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 20
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 21

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ప్రశ్న 2.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 22
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 23

7. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ, అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

అ) 384, 648, 438, 583, 689
జవాబు:
ఆరోహణ క్రమం : 384, 438, 583, 648, 689
అవరోహణ క్రమం: 689, 648, 583, 438, 384

ఆ) 684, 58, 796, 769, 830
జవాబు:
ఆరోహణ క్రమం : 568, 684, 769, 796, 830
అవరోహణ క్రమం : 830, 196, 769, 684, 568

Textbook Page No. 6

8. 7 వందల స్థానంలో, 5 పదుల స్థానంలో, 6 ఒకట్ల స్థానంలో గల 3 – అంకెల సంఖ్యను రాయండి.
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 24

Textbook Page No. 7

ఇవి చేయండి.

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 25
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 26

ఆ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 27
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 28

ఇ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 29
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 30

ఈ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 31
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 32

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఉ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 33
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 34

ఊ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 35
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 36

ఋ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 37
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 38

ఎ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 39
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 40

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఏ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 41
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 42

ఐ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 43
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 43

ఒ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 45
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 46

ఓ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 47
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 48

2. కింద చూపిన విధంగా వారు కూరగాయలు కొనుగోల చేస్తే, ఎంత డబ్బు చెల్లించాలి?

అ) 1 కేజి మిరప, 1 కేజి బీరకాయల మొత్తం ధర ఎంత ?
జవాబు:
ఒక కేజి మిరపకాయ ధర = ₹ 20
ఒక కేజి బీరకాయ ధర = ₹ 54
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 49
మొత్తం ధర = ₹  74

ఆ) ఒక గుమ్మడికాయ, ఒక డజను నిమ్మకాయల మొత్తం ధర ఎంత ?
జవాబు:
ఒక గుమ్మడి కాయ ధర = ₹ 65
ఒక డజను నిమ్మకాయల ధర = ₹ 26
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 50
మొత్తం ధర = ₹ 91

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఇ) 1 కేజి టమోటాలు, ఒక పొట్లకాయల మొత్తం ధర ఎంత ?
జవాబు:
ఒక కేజీ టమోటాల ధర = ₹ 18
ఒక పొట్లకాయ ధర = ₹ 18
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 51

మొత్తం ధర = ₹ 36

3. మొత్తం 100 అయ్యే విధంగా ఖాళీ గళ్ళలో సంఖ్యలను నింపండి.

60 + ________ = 100
జవాబు:
40

10 + _________ = 100
జవాబు:
90

70 + ________ = 100
జవాబు:
30

40 + _________ = 100
జవాబు:
60

50 + __________ = 100
జవాబు:
50

80 + ________ = 100
జవాబు:
20

30 + _________ = 100
జవాబు:
70

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

90 + ________ = 100
జవాబు:
10

20 + _________ = 100
జవాబు:
80

Textbook Page No. 8

ఇవి చేయండి

అ) సుమ1 కి.గ్రా. వంకాయలు కొని, ₹ 40 ఇస్తే, ఆమెకు తిరిగి ఎంత డబ్బు వస్తుంది?
జవాబు:
సుమ చెల్లించిన డబ్బు = ₹40
1 కి.గ్రా. వంకాయల ధర = ₹ 30
సుమకు తిరిగి వచ్చిన సొమ్ము
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 52

ఆ) 1 కి.గ్రా. బెండకాయలు మరియు 1 కి.గ్రా. వంకాయల ధరల వ్యత్యాసం ఎంత ?
జవాబు:
1 కి.గ్రా. బెండకాయల ధర = ₹33
1 కి.గ్రా. వంకాయల ధర = ₹30
కూరగాయ ధరల వ్యత్యాసం
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 53

ఇవి చేయండి.

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 54
ఒకవేళ సుమ ఒక పొట్లకాయ కొని₹ 50 ఇస్తే, ఆమెకు తిరిగి ఎంత డబ్బు వస్తుంది?
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 55

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఇవి చేయండి.

అ) తీసివేయండి.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 56
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 57

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఆ) సుమ ₹ 50 తో గుమ్మడికాయను కొనగలదా ? లేదా ? కొనలేకపోతే ఇంకా ఎంత డబ్బు కావాలి ?
జవాబు:
సుమ ₹50 తో గుమ్మడికాయ కొనలేదు ప్రతి గుమ్మడి కాయ ధర = ₹65
సుమ దగ్గర ఉన్న డబ్బు = ₹50.
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 58
సుమకు అదనంగా కావలసిన డబ్బు = ₹15

ఇ) సుమ ₹30 కు ఒక డజను నిమ్మకాయలు కొని, ₹ 100 ఇస్తే ఆమెకు తిరిగి వచ్చే డబ్బు ఎంత ?
జవాబు:
సుమ ఒక డజను నిమ్మకాయలు , కొన్నవెల = ₹30
1 డజను నిమ్మకాయల ధర = ₹ 26
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 59
సుమకు తిరిగి వచ్చిన డబ్బు = ₹4

ఈ) 1 కి.గ్రా. వంకాయల ధరకు, ఒక పొట్లకాయ ధరకు గల వ్యత్యాసం ఎంత?
జవాబు:
1 కి.గ్రా. వంకాయల ధర = ₹30
ఒక పొట్లకాయ ధర = ₹18
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 60
ధరల మధ్యగల వ్యత్యాసం = ₹12

Textbook Page No. 9

ఉదా : దుకాణంలో గల అల్మారాలో 4 అడ్డువరుసలు, 5 నిలువు వరుసలలో అరలు ఉన్నాయి. అక్కడ గల మొత్తం అరలు ఎన్ని ?
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 61
జవాబు:
అరల సంఖ్య = 4 × 5 = 20
ఒక కప్ బోర్డు నందు 4 అడ్డు వరుసలు కలవు. ఒక్కొక్క అడ్డు వరుసలో 5 అరలు ఉన్నాయి. ప్రతి అరలో 10 ఉప్పు ప్యాకెట్లు ఉంటే, మొత్తం ఉప్పు ప్యాకెట్ల సంఖ్య ఎంత ?
ఉప్పు ప్యాకెట్ల సంఖ్య = 5 × 10 = 50

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఇవి చేయండి

కింది లెక్కలు చేయండి

అ) 2 × 1 = 2 ; 3 × 4 = 12 ;
5 × 3 = 15 ; 4 × 6 = 24 ;
4 × 8 = 32 ; 4 × 0 = 0 ;
10 × 3 = 30 ; 10 × 5 = 50 ;
10 × 9 = 90 ; 5 × 9 = 45;
5 × 5 = 25 ; 2 × 8 = 16

ఆ) మను తన 4 గురు స్నేహితులకు ఒక్కొక్కరికి 5 బిస్కెట్లు చొప్పున ఇచ్చింది. ఆమె వద్ద గల మొత్తం బిస్కెట్లు ఎన్ని ?
జవాబు:
మనుకు గల మిత్రుల సంఖ్య = 4
మను ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చిన బిస్కెట్లు సంఖ్య = 5
ఆమె వద్ద గల మొత్తం బిస్కెట్ల సంఖ్య = 4 × 5 = 20 బిస్కెట్లు

ఇ) ఒక ఆటలో, అవినాష్ తన 6 గురు స్నేహితులో ఒక్కొక్కరి వద్ద నుండి 5 గోళీలు గెలిచాడు. అవినాష్ మొత్తం ఎన్ని గోళీలు గెలిచాడు ?
జవాబు:
అవినాష్ యొక్క మిత్రుల సంఖ్య = 6
అవినాష్ తన స్నేహితుల వద్ద నుండి గెలిచిన గోళీల సంఖ్య = 5
అవినాష్ గెలిచిన మొత్తం గోళీలు = 6 × 5 = 30 గోళీలు

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఈ) మను వయస్సు 8 సంవత్సరాలు. మన వయస్సును 5 తో గుణిస్తే ఆమె తల్లి వయస్సును పొందవచ్చు. ఆమె తల్లి వయస్సు ఎంత ?
జవాబు:
మను వయస్సు = 8 సంవత్సరాలు
మను తల్లి యొక్క వయస్సు = 5సార్లు
మను వయస్సను గుణిస్తే వచ్చును. తను
= 5 × 8 = 40 సంవత్సరాలు.

Textbook Page No. 10

ఇవి చేయండి

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 4 ÷ 2 = ________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 62

ఆ) 6 ÷ 3 = _________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 63

ఇ) 15 ÷ 5 = ________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 64

ఈ) 18 ÷ 3 = __________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 65

ఉ) 24 ÷ 4 = _________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 66

ఊ) 35 ÷ 5 = ________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 67

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఋ) 49 ÷ 7 = _________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 68

ఋ) 72 ÷ 8 = __________
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 69

ప్రశ్న 2.
ఒక రబ్బరు వెల₹4 అయితే, ₹ 20 కి ఎన్ని రబ్బర్లు వస్తాయి?
జవాబు:
మొత్తం డబ్బు = ₹20
ప్రతి ఒక్క రబ్బరు ధర = ₹4
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 70
పొందు రబ్బర్ల సంఖ్య = 20 ÷ 4
= 5రబ్బర్లు

ప్రశ్న 3.
ఒక తరగతి గదిలో 16 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఒక్కొక్క బెంచీలో 4 గురు చొప్పున కూర్చుంటే, ఎన్ని బెంచీలు ఆ విద్యార్థులకు అవసరం అవుతాయి?
జవాబు:
తరగతి గదిలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య = 16
ఒక్కొక్క బెంచిలో కూర్చొన్న వారు = 4
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 71
కావలసిన బెంచీల సంఖ్య = 16 ÷ 4 = 4

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ప్రశ్న 4.
ఒక తోటలో, సునీత 20 మొక్కలు నాటింది. ప్రతి వరుసకు 5 మొక్కలు నాటితే, అన్ని ‘మొక్కలను ఎన్ని వరుసలలో నాటగలదు ?
జవాబు:
సునీత తోటలో నాటిన మొత్తం మొక్కల సంఖ్య = 20
ప్రతి వరుసకు నాటిన మొక్కలు = 5
మొత్తం వరుసల సంఖ్య = 20 ÷ 5 = 4 వరుసలు
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 72

ప్రశ్న 5.
ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ వెల₹ 5 అయితే, ₹ 15 కు ఎన్ని హెయిర్ బ్యాండ్లు వస్తాయి?
జవాబు:
ఒక హెయిర్ బ్యాండ్ వెల = ₹ 5
మొత్తం వున్న సొమ్ము= ₹ 15
మొత్తం హెయిర్ బ్యాండ్ వెల = 15 ÷ 5
= 3 బ్యాండ్లు
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 73

ప్రశ్న 6.
ఒక్కొక్క వరుసలో 3 కుర్చీలు వుంటే, 18 కుర్చీలను ఎన్ని వరుసల్లో అమర్చవచ్చు?
జవాబు:
ఒక్కొక్క వరుసలో గల కుర్చీల సంఖ్య = 3
మొత్తం కుర్చీల సంఖ్య = 18
మొత్తం వరుసల సంఖ్య = 18 ÷ 3 = 6 కుర్చీలు
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 74

అభ్యాసం – 2

1. కింది వాటికి సంఖ్యలను రాయండి.

అ) నలభై ఆరు = ___________
జవాబు:
46

ఆ) డెబ్బై నాలుగు = _____________
జవాబు:
74

ఇ) ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది = _____________
జవాబు:
820

ఈ) ఏడు వందల ఆరు = ____________
జవాబు:
706

2. కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.
అ) 37 = _____________
జవాబు:
ముప్పై ఏడు

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఆ) 98 = _____________
జవాబు:
తొంభై ఎనిమిది

ఇ) 469 = _______________
జవాబు:
నాలుగు వందల అరవై తొమ్మిది

ఈ) 657 = _______________
జవాబు:
ఆరువందల యాభై ఏడు

3. కింది కూడికలు చేయండి.

అ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 75
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 76

ఆ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 77
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 78

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఇ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 79
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 80

ఈ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 81
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 82

ఉ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 83
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 84

4. కింది తీసివేతలు చేయండి.

అ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 85
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 86

ఆ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 87
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 88

ఇ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 89
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 90

ఈ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 91
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 92

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఉ)
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 93
జవాబు:
AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం 94

5. కింది గుణకారాలు చేయండి.

అ) 2 × 5 = _________
జవాబు:
10.

ఆ) 3 × 6 = _________
జవాబు:
18

ఇ) 5 × 3 = __________
జవాబు:
15

ఈ) 4 × 6 = __________
జవాబు:
24

ఉ) 12 × 2 = __________
జవాబు:
24

ఊ) 18 × 5 = __________
జవాబు:
90

6. కింది వాటిని చేయండి.

అ) 6 ÷ 3 = _________
జవాబు:
2

ఆ) 9 ÷ 3 = _________
జవాబు:
3

ఇ) 10 ÷ 2 = _________
జవాబు:
5

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ఈ) 12 ÷ 2 = __________
జవాబు:
6

ఉ) 18 ÷ 3 = ________
జవాబు:
6

ఊ) 15 ÷ 5 = __________
జవాబు:
3

బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు

ప్రశ్న 1.
248 సంఖ్యలో ‘4’ యొక్క స్థాన విలువ ఏది?
A) 4
B) 40
C) 400
D) ఏదీకాదు
జవాబు:
B) 40

ప్రశ్న 2.
453 సంఖ్యలో ‘3’ యొక్క ముఖ విలువ ఏది?
A) 300
B) 30
C) 3
4) ఏదీకాదు
జవాబు:
C) 3

AP Board 3rd Class Maths Solutions 1st Lesson గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

ప్రశ్న 3.
71, 12, 26, 33 ల సరైన ఆరోహణ క్రమం
A) 77, 12, 26, 33
B) 77, 33, 26, 12
C) 12, 26, 33, 77
D) 33, 26, 12, 77
జవాబు:
C) 12, 26, 33, 77

ప్రశ్న 4.
436, 563, 568, 458 ల సరైన అవరోహణ క్రమం
A) 568, 563, 459, 436
B) 436, 459, 563, 568
C) 436, 568, 459, 563
D) 568, 436, 459, 563
జవాబు:
A) 568, 563, 459, 436

ప్రశ్న 5.
“ఎనిమిది వందల డెబ్ఫై ఆరు” యొక్క సంఖ్యారూపం
A) 860
B) 876
C) 867
D) 768
జవాబు:
B) 876

ప్రశ్న 6.
ఒక పెట్టెనందు 5 బిస్కెట్లున్న, 12 పెట్టెలలో వుండదగు బిస్కెట్ల సంఖ్య ఎంత ?
A) 12
B) 5
C) 10
D) 60
జవాబు:
D) 60