AP Inter 2nd Year Maths 2B Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Ex 7(a)

Practicing the Intermediate 2nd Year Maths 2B Textbook Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Exercise 7(a) will help students to clear their doubts quickly.

AP Inter 2nd Year Maths 2B Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Exercise 7(a)

అభ్యాసం -7 (ఎ)

I. కింది సమాకలనులను అవధి మొత్తంగా కనుక్కోండి.

ప్రశ్న 1.
\(\int_0^5(x+1) d x\)
సాధన:
AP Inter 2nd Year Maths 2B Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Ex 7(a) 1

ప్రశ్న 2.
\(\int_0^4 x^2 d x\)
సాధన:
I = \(\int_0^4 x^2 d x\)
= \(\left[\frac{x^3}{3}\right]_0^4\)
= \(\frac{4^3}{3}\) – 0
= \(\frac{64}{3}\)

AP Inter 2nd Year Maths 2B Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Ex 7(a)

II. క్రింది సమాకలనులను అవధి మొత్తంగా కనుక్కోండి.

ప్రశ్న 1.
\(\int_0^4\left(x+e^{2 x}\right) d x\)
సాధన:
AP Inter 2nd Year Maths 2B Solutions Chapter 7 నిశ్చిత సమాకలనులు Ex 7(a) 2

ప్రశ్న 2.
\(\int_0^1\left(x-x^2\right) d x\)
సాధన:
I = \(\int_0^1\left(x-x^2\right) d x\) = \(\left[\frac{x^2}{2}-\frac{x^3}{3}\right]_0^1\)
= \(\frac{1}{2}\) – \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{3-2}{6}\) = \(\frac{1}{6}\)